Gwasanaethau ym Mhenrallt

Mae rhan fwyaf ein gwasanaethau ar hyn o bryd mewn fformat croesryw, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gweler isod am fanylion y gwasanaeth wythnos yma.

Mae gwasanaethau am 10:30yb ar fore dydd Sul heblaw lle nodir fel arall. Ar hyn o bryd, does dim rhaid archebu lleoedd i fynd i'n gwasanaethau ond sylwych y cyfyngiadau ac argymhellion Covid canlynol:

  • Ddylech chi beidio â dod os oes gynnoch chi unrhyw symptomau Covid neu os ydych chi wedi cael canlyniad positif mewn prawf Covid yn ystod y 5 diwrnod diwethaf.
  • Gwnewch prawf llif unffordd os bosibl cyn dod i unrhyw wasanaeth neu weithgaredd grŵp.
  • Dydy masgau wyneb ddim bellach yn orfodol am ran fwyf gweithgareddau cyhoeddus dan do, gan gynnwys ein gwasanaethau ni.
  • Anelwch at gyrraedd rhwng 10:15 a 10:30yb a cewch hyd i sedd. Darperir lluniaeth ar ôl yr oedfa; croeso i chi aros i sgwrsio, ond arhoswch am sbel i ganiatau bobl i adael os hoffen nhw cyn i chi gychwyn cymysgu.
  • Dewch â diod a melys peswch, ynghyd â dillad digon cynnes, gan bydd yr adeilad yn cael ei awyru.

Dydd Sul yma, 26 Mehefin, y bregeth fydd A Community with accountability and grace (Actau 5:1–11; pregethwr: John Thompson).

Gwasanaeth cymun ydy hwn. Darperir cymun mewn ffordd ddiogel rhag coronafeirws i'r rhai yn yr adeilad. Os byddwch chi'n ymuno â ni dros Zoom, byddwch chi angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Rydym ni wedi ail-gychwyn ein gwasanaethau gyda'r nos, gan ddefnyddio fformatiau gwahanol dros y wythnosau nesaf. Gwelwch ein taflen newyddion mis Mehefin am ragor o wybodaeth am wasanaethau gyda'r nos ym mis Mai

Mae gwasanaethau ar-lein diweddar ar gael yma:

Am wasanaethau ar-lein hŷn, yn ôl i fis Mawrth 2020, gwelwch ein harchif pregethau. Yno fyddwch chi hefyd yn cael hyd i fideos y pregethau'r o'r gwasanaethau hyn, recordiadau sain yn ôl at 2008, a nodiadau a sleidiau ar gyfer rhai o'r pregethau. Sylwch fod rhai bregethau heb eu recordio.

Mae fideos o ran fwyaf y pregethau a darlleniadau o'n gwasanaethau ar-lein, a fideos y gwasanaethau eu hunain, ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Cymdeithas Ar-lein Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt