Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt

Cyhoeddir manylion o beth sy'n digwydd ar hyn o bryd ym Mhenrallt yn ein bwletinau newyddion wythnosol (dyma copi PDF yr un diweddaraf) a misol. Hefyd, croeso i chi danysgrifio at ein calendr neu at y porthiant newyddion sy'n ymddangos dano fo ar y dudalen hon.


Cyfarfod Gweddi Misol

Yn ogystal ag ein cyfarfodydd gweddi wythnosol ar fore dydd Sadwrn (8:30yb yn Ystafell Twrgwyn bob dydd Sadwrn), rydym ni'n cynnal cyfarfod gweddi misol gyda'r nos yng nghanol yr wythnos, ar gyfer yr holl gynulleidfa. Rydym ni'n annog pawb i ddod ato. Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn y capel, ar noson wahanol bob mis i alluogi y rhai efo ymrwymiadau eraill i ddod weithiau. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7:30yh ac yn parhau am tua un awr. Dydy'r grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yn yr un wythnosau a'r cyfarfod gweddi.

Bydd cyfarfod gweddi misol nesaf ar Nos Fercher 11 Medi. Dyddiad y cyfarfod canlynol ydy Nos Iau 10 Hydref.

Cyhoeddwyd: 20 Awst 2019


Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt ar Nos Lun 28 Hydref yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd: 13 Awst 2019


Gweddi a Phanad

Unwaith bob mis, mae gan ddynion Penrallt cyfle i ddod efo'i gilydd i weddïo. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn digwydd ar Ddydd Mercher cyntaf y mis am 10:30yb yn Ystafell Twrgwyn ym Mhenrallt ac yn parhau am tua awr. Wedyn, mi awn ni dros y ffordd ar gyfer panad o goffi.

Bydd Cyfarfod Gweddi a Phanad nesa ar Ddydd Mercher 4 Medi.

Cyhoeddwyd: 12 Awst 2019


Gwasanaethau mewn Cartref Henoed

Unwaith y mis, mae tîm o Benrallt yn mynd i Haulfre, cartref henoed yn Llangoed (ger Biwmares), er mwyn cynnal gwasanaeth ar gyfer y preswylwyr. Mae'r gwasanaethau fel arfer ar brynhawn Sul cyntaf y mis, gan ddechrau am 2:15yh. Croeso cynnes i chi ymuno â ni. Mae arnom ni angen cerddorion a siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

Cynhelir y gwasanaeth nesaf ar Ddydd Sul 1 Medi, neu efallai'r wythnos wedyn, ar ôl seibiant ym mis Awst. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys i gadarnhau'r dyddiad, os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymuno â'r tîm.

Cyhoeddwyd: 17 Gorffennaf 2019


Bible Unzipped

Bible Unzipped ydy seminar misol am ddim gyda'r bwriad o ddadbacio'r Ysgrythurau yn fwy manwl nag sy'n bosibl mewn pregeth Dydd Sul ac i ddarparu i'r rhai sy'n arwain yn yr eglwys offer i'n helpu astudio a dysgu o'r Beibl, gan ddysgu diwinyddiaeth mewn ffordd hawdd ei chyrraedd ond sy'n ein herio ac estyn ni. Arweinir Bible Unzipped gan sawl gweinidog lleol, gan gynnwys Peter Cousins, cyn-weinidog Penrallt.

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer ar drydedd fore Sadwrn y mis yn Rhos-on-Sea United Reformed Church, o 9:30yb i 12yh. Mae dau sesiwn bob tro (trwy gyfrwng y Saesneg), ar bynciau gwahanol, efo toriad lluniaeth rhyngddyn nhw. Mae Bible Unzipped yn cymryd seibiant dros yr haf. Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Sadwrn 21 Medi, efo siaradwr gwadd Rosa Hunt, Cyd-Bennaeth Coleg Bedyddwyr De Cymru; bydd hyn yn digwydd yn Eglwys Bedyddwyr Rhodfa'r Tywysog (Prince's Drive Baptist Church), Bae Colwyn.

Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd: 17 Mehefin 2019


Profi Duw

Mae ein cwrs Experiencing God (Profi Duw) yn parhau, efo sesiynau grŵp yn y capel ar y bedwerydd Nos Fawrth o bob mis a Dydd Iau (bore a noswaith) o'r un wythnos. Bydd sesiynau gyda'r nos yn dechrau am 7:30yh a sesiynu'r bore am 10yb. Fel arfer bydd grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yr un wythnosau a sesiynau'r cwrs. Erbyn hyn mae'n rhy hwyr i ymuno â'r cwrs cyfredol ond os hoffech chi mwy o wybodaeth amdano, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Dyddiadau'r sesiynau nesaf ydy:

Mae hi'n bosibl bydd y patrwm, neu dyddiadau unigol, yn newid, felly gwyliwch yma eto i gadarnhau dyddiadau sesiynau yn y dyfodol.

Cyhoeddwyd: 1 Mawrth 2019


Porthiant Newyddion:  Tanysgrifiwch at Newyddion Penrallt.